Algemene voorwaarden Furniture Cleaning Service B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten tussen en of met opdrachtgever en Furniture Cleaning Service B.V.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en acties van Furniture Cleaning Service B.V. zijn vrijblijvend.
2.2 Furniture Cleaning Service B.V. verplicht zich om binnen twee werkdagen nadat de opdrachtgever schriftelijk dan wel via e-mail te kennen heeft gegeven op het aanbod van Furniture Cleaning Service B.V. te willen ingaan, de opdracht schriftelijk dan wel via e-mail aan de opdrachtgever te bevestigen.
2.3 De overeenkomst tussen Furniture Cleaning Service B.V. en de opdrachtgever komt tot stand na aanvaarding door Furniture Cleaning Service B.V.

Artikel 3 Tarieven

3.1 De uitvoering van de reinigingsopdracht vindt plaats tegen de tussen Furniture Cleaning Service B.V. en de opdrachtgever voorafgaand afgesproken tarief.
3.2 Het gehanteerde tarief voor de BTW heeft altijd betrekking op de datum van uitvoering.

Artikel 4 Annulering

4.1 De opdrachtgever heeft het recht de reinigingsopdracht te annuleren. Opdrachten mogen door de opdrachtgever tot uiterlijk 3 werkdagen voorafgaande aan de met Furniture Cleaning Service B.V. afgesproken datum van uitvoering zonder opgave van reden worden geannuleerd.
4.2 Annulering van de reinigingsopdracht dient per e-mail of telefonisch te geschieden.
4.3 Indien de opdrachtgever niet aan de annuleringsvoorwaarden heeft voldaan, is de opdrachtgever aan Furniture Cleaning Service een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 50% van het overeengekomen bedrag van de opdracht.
4.4 Als de opdrachtgever op de uiteindelijke afgesproken datum en tijd niet aanwezig blijkt te zijn en daardoor de opdracht niet kan worden uitgevoerd is Furniture Cleaning Service gerechtigd de volledige kosten van de overeengekomen prijs voor de opdracht volledig bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 Inspanningsverplichting

5.1 Furniture Cleaning Service BV zal na totstandkoming van de overeenkomst alle tot haar beschikbaar staande kennis inzetten en inspanning leveren om tot een zo’n hoog mogelijk eindresultaat te komen.
5.2 Furniture Cleaning Service is echter altijd afhankelijk van de samenstelling van de stof i.c.m. de aard van de vlekken en de intensiteit van de vervuiling en kan nooit garanderen dat de meubelstof 100% vlekvrij opgeleverd wordt.

Artikel 6 Garantie

6.1 Furniture Cleaning Service B.V. staat in voor een goede uitvoering van de door haar aangenomen werkzaamheden, zodanig dat een maximaal resultaat wordt bereikt.
6.2 Furniture Cleaning Service B.V. kan niet in staan voor 100% verwijdering van vlekken en geur op stoffen die veroorzaakt zijn door onder meer door kleurstof houdende producten zoals fecaliën, urine, braaksel en huisdieren en/of vlekken die zijn veroorzaakt door toepassing van bijtende en of blekende producten, ammonia en andere reinigingsmiddelen door of namens de opdrachtgever.
6.3 Furniture Cleaning Service B.V. kan geen garantie geven op ontkleuring van de meubelstof door vlekken/vervuiling of als gevolg van blootstelling aan zonlicht. In textiele meubelstoffering kan helaas geen kleur worden teruggebracht door middel van reiniging.
6.4 Indien na reiniging en droging van de meubelstof een vlek wel verminderd is, maar nog niet geheel verwijderd, garandeert Furniture Cleaning Service B.V. kosteloos een extra reiniging uit te voeren om de vlek alsnog proberen te verwijderen.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling van het verschuldigde bedrag voor uitvoering van de reinigingsopdracht dient direct na het verrichten van de werkzaamheden contant of per pin betaling te geschieden aan de reiniger van Furniture Cleaning Service B.V., tenzij vooraf schriftelijk anders nadrukkelijk is overeengekomen en bevestigd
7.2 Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn van 8 werkdagen is Furniture Cleaning Service B.V. gerechtigd zonder voorafgaande sommatie de gerechtelijke rente per maand aan opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd.
7.3 Bij niet of niet tijdige betaling van het bedrag dat de opdrachtgever aan Furniture Cleaning Service B.V. verschuldigd is, zal Furniture Cleaning Service alle kosten die nodig zijn tot nakoming van betaling doorbelasten aan opdrachtgever

Artikel 8 Bezwaar

8.1 De opdrachtgever dient eventuele klachten over de door Furniture Cleaning Service B.V. uitgevoerde werkzaamheden binnen 5 werkdagen na uitvoering telefonisch, schriftelijk of per email aan Furniture Cleaning Service B.V. mee te delen.
8.2 Een ingediende klacht door de opdrachtgever, dient altijd duidelijk omschreven te worden en indien mogelijk ter verduidelijking te zijn voorzien van foto’s.
8.3 Bij overschrijding van de termijn van 5 werkdagen vervalt elke aanspraak tegen Furniture Cleaning Service B.V. met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden.
8.4 Na intern overleg over de klacht neemt Furniture Cleaning Service B.V. uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst telefonisch dan wel per e-mail contact op met de opdrachtgever over de oplossing van de klacht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Furniture Cleaning Service B.V. is slechts aansprakelijk voor evt. schades die door opdrachtgever geleden zijn, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van Furniture Cleaning Service B.V.
9.2 Furniture Cleaning Service is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:

  1. Het verplaatsen van zitmeubelen na de reiniging.
  2. Het te vroeg in gebruik nemen van het zitmeubilair die met de opdracht in verband staan.
  3. Vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering der werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg waren van schuld of nalatigheid van Furniture Cleaning Service B.V.
  4. Het uitvloeien van vlekken, afkomstig van onder meer van o.a. afteken strepen die soms bij productie van het meubel worden aangebracht op de achterzijde van de stof en die voor Furniture Cleaning Service of haar medewerkers niet of moeilijk vanaf de buitenzijde waarneembaar zijn.
  5. Het uitvloeien van kleuren bij het reinigen van meubelstoffen.
  6. Het verkleuren van meubelstoffen door werking van binnenuit het meubilair of onderliggend materiaal.
  7. Furniture Cleaning Service B.V. niet aansprakelijk is voor schade, verkleuring, krimpen en afwijkingen ten aanzien van de kwaliteit.
  8. Furniture Cleaning Service B.V. is nooit aansprakelijk voor een waarde hoger dan de waarde van het in rekening gebrachte factuurbedrag van de opdracht.
Artikel 10 Overmacht/ontbinding

10.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst Furniture Cleaning Service B.V. niet in staat is deze na te komen wordt de overeenkomst tussen Furniture Cleaning Service B.V. en de opdrachtgever ontbonden.
10.2 Ontbinding kan alleen als gevolg van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren of door omstandigheden waarop Furniture Cleaning Service B.V. redelijkerwijs geen invloed kon hebben.
10.3 De opdrachtgever heeft bij ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht geen recht op schadevergoeding.

Artikel 11 Geschillen

11.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook gedaan, zullen, indien de contractpartijen het niet zelf tot een oplossing kunnen brengen, worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende partijen.
11.3 Furniture Cleaning Service B.V. en de opdrachtgever zullen in alle redelijkheid en billijkheid jegens elkaars standpunten er alles aan doen om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing van het geschil te komen.